Algemene voorwaarden

For participation in Jibb+ activities

Versie 1 d.d. januari 2014

Vastgesteld tijdens AB-vergadering d.d. 6 januari 2014

Definitions:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Stichting: Jibb+ waarmee de Deelnemer een overeenkomst tot deelname aan de Activiteit is aangegaan;
b. Activiteit: de door De Stichting te organiseren Activiteit;
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon met wie de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de Activiteit;
d. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de Activiteit;
e. Reglement: het tot deze algemene voorwaarden behorende Reglement bij de Activiteit.

Applicability:

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die De Stichting met een Deelnemer heeft gesloten;
3. Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden en het daarbij behorende Reglement.

Portrait rights:

4. Participant agrees to the possible use of his/her image in print, photo, film, video, TV, internet and suchlike for promotional or publicity purposes of The Foundation without claiming compensation. If you have any objections, please send an e-mail to info@jibbplus.nl.

Liability:

5. Deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat;
6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan De Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden;
7. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid door De Stichting worden aanvaard dan is dit slechts voor de door de Deelnemer geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de daartoe door De Stichting afgesloten verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door deze verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door genoemde verzekering wordt gedekt, dan wel de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Stichting beperkt tot maximaal 100% van het inschrijfgeld.
8. Deelnemer vrijwaart De Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
9. Sponsors van de Activiteit en de gemeente(n) waarin de Activiteit plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
10. Na afloop van de activiteit zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van de deelnemer(s) op de activiteitenlocatie.

Participation:

11. De deelname aan de Activiteit geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen;
12. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Stichting over te dragen aan een derde;
13. Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Activiteit deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Cancellation:

14. If the Activity has to be cancelled due to force majeure, no entry fees will be refunded.

Inschrijvingsprocedure:
15. Inschrijving vooraf is mogelijk via de website van De Stichting. Deelnemer dient via de aangeboden betaalmethode(s) op de website bij inschrijving te betalen;
16. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan de Deelnemer;
17. Deelnemer dient zijn persoonsgegevens bij de aanmelding volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen;
18. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Complaints:

19. For complaints, please refer to the Complaints Regulations of The Foundation.

Privacy policy

July 2019

Your privacy is very important to us. We therefore comply with the Privacy Act. This means that your data is safe with us and that we always use it properly. In this privacy statement, we explain what we do at the website jibbplus.nl with the information we learn about you.

If you have any questions, or want to know exactly what we keep of you, please contact the secretariat.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die je achterlaat. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en maximaal de zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je naam en e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen met jouw toestemming of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

We work together with certain companies such as suppliers of e-mail marketing programmes. These partners may therefore receive your personal data. This is for example necessary to be able to send you the newsletter. We make sure that these personal data are kept safe.

Cookies
Onze website gebruikt functionele en statistische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

We have made agreements with other companies that place cookies about their use. However, we do not have complete control over what they do with the cookies. Please read their privacy statement as well.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Access to personal data is protected with a user name, password or login token
  • We take physical measures such as locks and safes for access protection of the systems in which personal data are stored
  • We use secure connections (Secure Sockets Layer or SSL) which protect all information between you and our website when you enter personal data.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op info@jibbplus.nl voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

You have the following rights:

  • get an explanation of what personal data we have and what we do with it
  • access to the exact personal data we hold
  • having errors corrected
  • the deletion of outdated personal data
  • withdrawal of consent
  • object to a particular use

Please make sure that you clearly state who you are, so that we can be sure not to edit or delete data belonging to the wrong person.

Postadres Jibb+
Jibb+
Postbus 801
5700 AV Helmond
E info@jibbplus.nl
T 0492 347 071

Kantoor Jibb+
Wethouder Ebbenlaan 166
Helmond