Za udział w działaniach Jibb+

Wersja 1 ze stycznia 2014 r.
Przyjęty na posiedzeniu AB w dniu 6 stycznia 2014 r.

Definicje:

1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych następujące terminy będą miały następujące znaczenie
a. Fundacja: Jibb+, z którą Uczestnik zawarł umowę o udział w Działaniu;
b. Działanie: działanie, które ma być zorganizowane przez Fundację;
c. Uczestnik: osoba fizyczna, z którą organizacja zawarła umowę o uczestnictwo w działaniu;
d. Firma uczestnicząca: firma lub instytucja, z którą organizacja zawarła umowę o uczestnictwo w działaniu;
e. Regulamin: Regulamin Zajęć, który stanowi część niniejszych Ogólnych Warunków.

Zastosowanie:

2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej umowy zawieranej przez Fundację z Uczestnikiem;
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i podlega ogólnym warunkom oraz załączonemu Regulaminowi.

Prawa do portretu:

4. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku w druku, fotografii, filmie, video, telewizji, Internecie i tym podobnych w celach promocyjnych lub reklamowych Fundacji bez żądania wynagrodzenia. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia, wyślij e-mail na adres info@jibbplus.nl.

Odpowiedzialność:

5. Uczestnik musi się wcześniej upewnić, czy jego stan zdrowia pozwala na planowany wysiłek, czy też nie, poprzez konsultację z lekarzem;
6. Uczestnictwo odbywa się na własne ryzyko. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i/lub kradzieże, niezależnie od ich nazwy, które Uczestnik może ponieść w wyniku uczestnictwa, chyba że szkody te są bezpośrednim wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Fundacji. To wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku poważnych szkód, takich jak wszelkie szkody wynikające z obrażeń ciała lub śmierci;
7. Jeżeli pomimo powyższych postanowień Fundacja ponosi odpowiedzialność, to tylko za szkodę poniesioną przez Uczestnika, jeżeli i w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta jest objęta ubezpieczeniem zawartym przez Fundację w tym celu, i do wysokości kwoty wypłaconej z tego ubezpieczenia. Jeżeli szkoda nie zostanie pokryta przez wspomniane ubezpieczenie lub jeżeli ubezpieczyciel nie dokona wypłaty, odpowiedzialność Fundacji jest ograniczona do maksymalnie 100% wartości opłaty rejestracyjnej.
8. Uczestnik zwalnia Fundację z odpowiedzialności za szkody, jakie osoby trzecie mogą ponieść w wyniku działania lub zaniechania związanego z Działaniem, które można przypisać uczestnikowi. Uczestnik musi być odpowiednio ubezpieczony od ryzyka odpowiedzialności za takie szkody;
9. Sponsorzy imprezy oraz gmina (gminy), w której odbywa się impreza, są wyłączeni z odpowiedzialności na takich samych zasadach jak organizator.
10. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za odebranie uczestników z miejsca zajęć w odpowiednim czasie.

Uczestnictwo:

11. Udział w Zajęciach jest indywidualny dla Uczestnika. Nie jest zatem dopuszczalne, aby zamiast Uczestnika w Zajęciach brała udział inna osoba;
12. Uczestnik nie może przenieść swoich praw z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji;
13. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Zajęciach, wpłacona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Rezygnacja:

14. Jeżeli działanie musi zostać odwołane z powodu siły wyższej, opłaty wpisowe nie będą zwracane.

Procedura przetargowa:
15. Wcześniejsza rejestracja jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. Uczestnik musi zapłacić za pomocą metody (metod) płatności oferowanej na stronie internetowej podczas rejestracji;
16. Organizacja zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku choroby lub wypadku poniesionego przez uczestnika;
17. 17. Uczestnik zobowiązany jest do kompletnego wypełnienia swoich danych osobowych podczas rejestracji. W przypadku klęsk żywiołowych, organizacja może działać w najlepszy możliwy sposób;
18. We wszystkich przypadkach, w których niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, decyzję podejmuje organizacja.

Skargi:

19. W sprawach reklamacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Reklamacji Fundacji.