Skip to content

Financiën

Subsidieoverzicht

Hieronder vind je een overzicht van subsidies en de partners waar je deze subsidies kan aanvragen. Op zoek naar een subsidie maar weet je niet waar je moet beginnen? Gebruik de zoekmachine van kenniscentrum sport om te kijken welke subsidie aansluit op jouw situatie.

Lokale subsidies

Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord kunnen daarom aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

De Wethouder van Deutekomstichting verleent financiële steun aan verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie en jongerenwerk in Helmond.

De gemeente kan een eenmalige bijdrage geven aan stichtingen en sportverenigingen die een sportactiviteit organiseren. Zet jouw organisatie zich bijvoorbeeld in voor jeugdsport, bewegen voor ouderen of mensen met een handicap? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een sportstimuleringssubsidie

De jeugdledensubsidie is bedoeld voor extra activiteiten van sportverenigingen. Deze activiteiten stimuleren dat aangesloten jeugdleden blijven sporten in verenigingsverband.

Organiseert je club een evenement? Dan komen jullie mogelijk in aanmerking voor evenementensubsidie.

De gemeente Helmond geeft subsidie van €1.000,- voor volledig rookvrije sportparken, speeltuinen en wijkhuizen. Zien roken, doet roken. Daarom willen wij samen het goede voorbeeld geven aan de jeugd in Helmond.

Bron: www.helmond.nl

Landelijke subsidies

Algemene subsidies

Met Rabobank Clubsupport levert Rabobank vanuit haar coöperatief dividend een bijdrage aan lokale maatschappelijke doelen.

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen. De helft van de inleg van de deelnemers gaat naar goede doelen. Ook clubs en verenigingen kunnen dit goede doel zijn.

Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je op eenvoudige manier geld, hulp of materiaal in.

Bij online aankopen via sponsorskliks betalen webwinkels een commissie voor elke bestelling. 75% van deze commissie gaat naar het sponsordoel dat door de aankoper wordt geselecteerd. Het aankoopbijdrage van het product blijft hetzelfde.

Verenigingen verkopen loten voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt door de Grote Clubactie een loterij georganiseerd.

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2020  aanspraak kunnen maken op de opnieuw gevulde subsidiepot van 87 miljoen. Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. De regeling is op een aantal punten gewijzigd. En hoewel de regeling op sommige punten minder aantrekkelijk is, blijft het een aantrekkelijke subsidie voor verenigingen en stichtingen die de moeite waard is. Kijk hier voor meer informatie.

Deze subsidie is bedoeld om sportverenigingen sterker te maken door hen de mogelijkheid te bieden om kennis en vaardigheden op te doen in het buitenland. Dit kan gebeuren op verschillende thema’s, zoals duurzaamheid, inclusief sporten, goed sportbestuur, gelijkheid en veilige sport.

Mogelijkheden:

  • Job shadowing (2-14 dagen):
    Hierbij lopen de deelnemers mee bij een ontvangende organisatie om door observatie en uitwisseling nieuwe kennis op te doen en deze mee te nemen naar de eigen organisatie.
  • Coaching of trainingsactiviteiten (15-60 dagen):
    Hierbij nemen de deelnemers een actieve rol in de ontvangende organisatie. Het uitvoeren van taken en het coachen en begeleiden van de internationale collega’s draagt bij aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en vaardigheden.
     

Lees alle informatie op: Mobiliteitsprojecten voor breedtesport (erasmusplus.nl)

Projecten en activiteiten

Univé Buurtfonds is een subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat dat de leefomgeving in de vorm van buurten en wijken veiliger en mooier worden. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen en samenwerkingsverbanden van bewoners van een wijk of buurt.

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie.

Producten

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met kinderen en jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kan het zijn dat uw vrijwilligers het verklaring omtrent gedrag gratis kunnen aanvragen.

Versterken van de sociale basis en vergroten van de leefbaarheid

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het VSBfonds ondersteunt sociale en culturele projecten met geld, kennis en/of netwerk, ter bevordering van zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. De voorkeur gaat uit naar plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk die inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren.

Het Oranje Fonds financiert projecten die betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het doel van het oranjefonds is om mensen elkaar te laten ontmoeten of een nieuwe plek in de maatschappij te laten vinden. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen.

Duurzaamheid

Het SWS stimuleert het bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken.

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Ga je hernieuwbare energie produceren? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Op Sport NL Groen vind je alle subsidies die worden aangeboden voor het verduurzamen van sportaccommodaties in jouw gemeente. 

Mensen met een beperking

Samen met het NOC*NSF ondersteunt de Cruijff foundation diverse sportprojecten voor gehandicapte kinderen financieel. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling.

De Dirk Kuyt Foundation richt zich op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Het sportevenement of project kent een regionaal of landelijk karakter en is niet gericht op één specifieke vereniging of geselecteerde groep. Het evenement moet dus voldoen aan een ‘open inschrijving’. Wel kan een specifieke vereniging met de organisatie van een aangepast sporttoernooi bedoeld voor meerdere teams uit het land of regio een verzoek indienen.

Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd.

Stichting Old Grand-Dad bevordert en ondersteunt sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar.

Het Gehandicapte Kind financiert duurzame projecten voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar die direct bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal. Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor de doelgroep en/of empowerment van de doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten.

Ouderen

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten wil de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Projecten die zich richten op kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Projecten waarin vrijwilligers (met name actieve senioren) een rol spelen komen extra in aanmerking.

 Als uw project betekenis geeft aan het leven van ouderen in Nederland, ondersteunt Stichting RCOAK uw project graag met een financiële donatie.

Individuele financiële ondersteuning

Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Het Foppe Fonds biedt financiële ondersteuning voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

Bron: www.eindhovensport.nl